امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

رویکرد ها و مدل های توسعه صنایع کوچک در ایران

پدیدآورندگان: غلامرضا سلیمانی، حمید عزیز محمد لو، سیاوش وحدت، مرتضی انوشه، سید مجتبی موسوی نقابی

ناشر: قم، آیین محمود

سال و نوبت چاپ: اول، 1394