امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

گردآوری و تدوین: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قم

 ناشر: آیین محمود

 سال و نوبت چاپ: 1392 - چاپ اول