امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

چهره های ماندگار فرش دستباف قم

 

گردآوری و تدوین: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قم

 ناظر فنی: حسین بیک زاده

 ویراستار: سید ابراهیم سجادپور

 ناشر: آیین محمود

 سال و نوبت چاپ: شهریور 1392 - چاپ اول