امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

کارآفرینان برتر صنعت کفش قم

 

گردآوری و تدوین: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قم

ناظر فنی: عادل ربیعی اصل

ویراستار: امیر عباسی

ناشر: آیین محمود

سال و نوبت چاپ: شهریور 1392 - چاپ اول