امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

توسعه خوشه های صنعتی در برنامه ریزی منطقه ای

 مؤلفین: ابوالفضل معرفی - وحید آشتیانی - مهدی ایلانلو

 ناشر: انتشارات آیین محمود

 چاپ و نوبت چاپ: 1392 - چاپ اول