امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

خوشه های صنعتی، نظریه ها و کاربردها در برنامه ریزی منطقه ای

مؤلفین: ابوالفضل معرفی - وحید آشتیانی - مهدی ایلانلو

ناشر: انتشارات آیین محمود

چاپ و نوبت چاپ: بهار 1392 - چاپ اول