امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

مسیر مدیران موفق

21 مدیر و کارآفرین موفق استان قم

 

گردآوری و نگارش: واحد صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قم

ویراستار: نرجس شم آبادی

ناشر: قم، آیین محمود

سال و نوبت چاپ: بهار 1391 - چاپ اول