امروز یکشنبه ۰۱/۴/۵

اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم

نشانی: قم - بلوار 15خرداد - اتاق بازرگانی قم - طبقه اول

تلفکس: 37777196-025

رئیس اتحادیه: آقای ابوالفضل رجبیان