امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

ذینفعان خوشه

فعالان اصلی خوشه فرش دستباف

فعالان اصلی (بنگاه های کسب و کار)  و سایر فعالان در زمینه خوشه فرش دستباف را می توان به 9 دسته تقسیم نمود:

فعالان اصلی:              

1- تولید کنندگان فرش

سایر فعالان:

2- صادرکنندگان؛ 3- طراحان و نقاشان؛ 4- رفوگرها؛ 5- رنگرزها؛ 6- پرداخت کارها 7- فروشندگان مواد اولیه 8- فروشندگان دار، ابزار قالیبافی و نقشه قالی؛ 9- قالیشوئی ها.