امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

قوانین مالیات

قوانین مالیاتی که در زمینه صنایع در ایران وجود دارد عبارت است از:

    معافیت مالیاتی برای یک دوره تا حداکثر ده سال از زمان شروع بهره­برداری فعالیت­های تولیدی صنعتی که توسط بنگاه­های تعاونی یا شرکت­های خصوصی در مناطق روستایی یا کمتر توسعه یافته صورت گیرد، اعطا می­شود (ماده 1). 
    تسهیلات مالیاتی ویژه بنگاه­های تولیدی در مناطق روستایی همچنین به بنگاه‌های صنعتی که محصول استراتژیک تولید می­کنند، اعطا می­شود (ماده 2). 
    کلیه بنگاه­های کوچک و متوسط بایستی دفاتر مالیاتی خود را به طور کامل تکمیل کنند و میزان گردش سرمایه را بر اساس دستورالعمل­های داده شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی قید کنند و این دفاتر را به نزدیک­ترین ادارات مالیاتی تحویل دهند (ماده 100). 

بنگاه­های کوچک و متوسط بایستی عوارض و مالیات­های مختلفی پرداخت نمایند. از جمله مالیات غیر مستقیم، مالیات بر دستمزد، مالیات بر خرید مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سرمایه، مالیات بر اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر واردات و برخی عوارض دیگر که باید به شهرداری پرداخت شود. همچنین در این ارتباط می­توان به مصوبه­های ذیل نیز اشاره کرد:

    ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات‌های مالی دولت.
    قانون تجمیع عوارض.
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم.
    فهرست شهرک‌های صنعتی واقع در محدوده شهرستان‌ها و بخش‌های کمتر توسعه یافته.
    تصویب نامه راجع به تعیین کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته.
    تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد.
    تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات شکر سفید.
    ماده 4 قانون تجمیع عوارض.
    آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهایی.

تصویب نامه واحدهای مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی.