امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

آسيب شناسی هنجاری فرش دستباف ايران

فهرست مطلب

 

فرش های سجّاده يا جا نمازی

اين فرش ها در دوران اسلامی بعنوان جا نماز ، برای استفاده پيشنماز در گودال محراب توليد شده اند. والبته در ساير مصلی ها و حتی خانه ها نيز مورد استفاده می باشند. سجاده ها علاوه بر فرش های پرز دار در ساير بافته های بی پرز نيز توليد شده اند.

 

 


فرش های پرده ای دو رويه و تک رويه

اين گونه فرش ها اکثرا در بارگاه ائمه ومشايخ ، و کاخ های سلطنتی عمدتا بصورت تشريفاتی مورد استفاده بوده و درمواردی نيزخانه اعيان و اشراف را مزين می نموده اند . علاوه بر ساير کلکسيونها ، نمونه های زيبايی از اين پرده ها در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود .

 

 
_ فرش های تصويری

 فرشهای تصويری سرفصل جديدی بود که تقريبا بعد از دوران تکميل و پخته تر شدن طراحی فرش از نگارگری به عرصه فرش ايران سرايت نمود و اکثرا حاوی تصاوير شاهان و امراء و اشراف و بزرگان و شخصيت های ملی و مذهبی بوده و گاه نقشی ازبرهه های حساس تاريخی و يا تصويری بر گرفته از افسانه ای ملی يا فرهنگ فولکلور بر آنها نقش بست وعلاوه بر آن پيامبران و ائمه و صلحا و عرفا و احوالات مربوط به آن ها نيز در طول زمان سوژه هايی قوی برای اين فرش ها بوده اند که نمونه های هنری و زيبايی از آنها موجود است.

در اين راستا امروزه نيز تصاوير شخصی افراد عادی ، هنرمندان و ديگر شخصيت های سياسی يا اجتماعی بنوعی موضوع اين فرش هاست.