امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

آسيب شناسی هنجاری فرش دستباف ايران

فهرست مطلب


_فرش های شکارگاهی

علاقه ذاتی و غريزی به طبيعت و زيبائی های آن با تمام اجزا وعناصرش از دير باز بعنوان مرجعی برای لذايذ سمعی وبصری انسان بوده که همواره در بهره جويی از آن به انواع ابزارها تمسک جسته است  ، علاوه بر ساير ابزارها ، نگاره ها و نگارگری بعنوان يکی ازبهترين و کاربردی ترين ابزارهای مناسب دراين زمينه همواره نقش بسزايی را ايفا نموده است که در آثار بجا مانده از نگارگری های دوران گذشته و محصولات هنری ناشی ازآنها مضاف بر نقش ابزاری ميتوان آثار شوق وعلاقه وافر در جهت ماندگار سازی طبيعت را بوضوح مشاهده نمود  ولاجرم همين نکته انگيزه  مناسبی برای توليد فرش های شکارگاهی در راستای ماندگار سازی زيبائيهاي  طبيعت از جانب طراحان و توليد کنندگان فرش بوده است تا بدان سبب در جهت ارضاء نياز زيبايی خواهی طبيعی ، همواره بخشی از زيبائی های طبيعت بشکل مينياتوری در دسترس و منظر ديد علاقمندان باشد. 

_فرش های زير خاکی

در پی آگاهی روز افزون نسبت به گذشته تاريخی وابراز حس علاقه مندی نسبت به فرهنگ ومصنوعات آن ، توجه طراحان و توليد کنندگان فرش به اين نياز جديد جلب شده واقدام به شناسائی اجسام شاخص فرهنگی وهنری تاريخی موجود در موزه ها و گالری ها نمودند و سپس نمايه هايی ازآنها را با ترکيب و تلفبقی ماهرانه و هنرمندانه با ساير نگاره ها در طرح هاو نقش ها بکار گرفته و در پی ارضاء اين نياز هنری ، عنوان جديد فرش های مصطلح به زير خاکی را به عناوين فرش ايران افزودند.
البته فرش هايی که در طول ادوار گذشته با پيدايش نيازهای جديد وارد عرصه فرش ايران شده اند به همين موارد محدود نبوده و می توان موارد متعدد ديگری همانند فرشهای برجسته ، فرش های حجمی ، تابلو فرش ها وغيره  را بر آنها افزود ، لکن چون غرض ازاين مقاله مقصود ديگريست  بسط کلام در اين باب بيش از اين موجب اطاله کلام و مقاله را از مقصود اصلی دور خواهد نمود.
تا بدينجا با عنايت به مطالب فوق روشن گرديد که : نياز و انگيزه دو رکن اساسی وجود ، قوام ودوام فرش بوده و حيات اقتصادی يا هنری فرش بدون وجود اين دو رکن  منتفی است.
لذا اينک می توان در چهار چوب  اين دو رکن اساسی به تجزيه وتحليل اوضاع  کنونی فرش ايران پرداخت تا با ترسيم تصويری روشن از عوامل  مثبت و منفی آن  به درکی صحيح ومطابق با واقعيت ها دست يافت.