امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

آسيب شناسی هنجاری فرش دستباف ايران

فهرست مطلب

و سئوال آخر اينکه:

 4 _آيا فرش دستباف بعنوان يک محصول دوران اقتصاد سنتی ، پتانسيل لازم برای پايداری و پويايی در عصر صنعتی را دارد؟

چنانچه بخواهيم صرفا با معادلات اقتصادی به اين پرسش پاسخی دهيم قطعا نتيجه منفی خواهد بود ، ولی خوشبختانه هرچند که فرش دستباف محصول اقتصاد سنتی بحساب می آيد ، اما برخورداری ازپيشينه قوی تاريخی وويژه گی های خاص هنری وفرهنگی که حتی درفرش های دستباف معمولی نيز جنبه های مصرفی و اقتصادی آن را تحت تاثيرقرارداده ، حسابفرش دستباف را ازسايرمحصولات اقتصادی سنتی که درعصرصنعتی محکوم به فنا هستند ، جدا می سازد.

پايان سخن آنکه:

از منظر آسيب شناسی ، ظهوروتداوم حضورمجموعه هنجارهای منفی مذکوردرعرصه فرش دستباف و پيامدهای فرهنگی ،اجتماعی ، واقتصادی آن ها ، موجب تغييرات فرمی ومحتوايی  نيازها و انگيزه ها در توليد و مصرف شده و آن ها را از مسير معقول وتاريخی فرش دستباف به بيراهه کشانده است ، که نتيجه نا ميمون اين امر، ازسويی درعدم رغبت عمومی و بی اشتهائی بازار مصرف ، و از جانب ديگر در نحيف شدن همه جانبه پيکره توليد فرش دستباف کاملا هويداست .

درنتيجه :

جمع بندي  نتايج حاصله ازمجموع کلام فوق ، بروشنی معين می کند که با توجه به فرا گيری وپيچده گی معضلات ، يگانه اميد و تنها راه برای پايداری و پويايی فرش دستباف ، بکارگيری خلاقيت ها در جهت باز آفرينی علايق گذشته با استفاده از مزايا و ويژه گی های هنری و فرهنگی آن و توان اقتصادی سازی آن مزيت ها درپرتو بهره وری از تکنولوژی های پيشرفته و مدرن است.

منبع: انجمن علمی فرش ایران