امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

مفاهیم خوشه

فهرست مطلب

تعريف خوشه:

خوشه به تجمعي از واحدهاي کسب و کار گفته مي شود که بصورت بخشي و جغرافيايي تمرکز يافته،در بستر ارتباط و تکميل فعاليتهاي همديگر به توليد وعرضه تعدادي کالا و خدمات مي پردازند و با چالشها و فرصتهاي مشترک مواجه هستند.

ساختار كلاستر يا خوشه كسب و كار:

در خوشه كسب و كار روابط بين توليد، تحقيق و توسعه و سيستم بانكي به شكل سيستماتيك برقرار است.

اين ارتباطات به دو گروه تقسيم ميشوند كه عبارتند از :

1 – ارتباطات رو به عقب ( Backward Linkages)

• توليد كننده با تامين كننده

• توليد كننده با ماشين ساز

• توليد كننده با ارائه دهندگان خدمات

• توليد كننده با ...

2– ارتباطات رو به جلو ( Forward Linkages)

• بين توليدكنندگان و خريداران

• بين توليدكنندگان و واسطه هاي بين المللي

• بين توليدکنندگان و ....