امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

مفاهیم خوشه

فهرست مطلب

مشخصات خوشه كسب و كار

تمرکز قابل توجه صنايع و خدمات در يک منطقه جغرافيايي

    سرمايه هاي اجتماعي

- سرمايه هاي فيزيکي

- مهارت

- دانش

    مقررات نانوشته رفتاري مبتني بر

- اعتماد

- همكاري

    دستيابي به مزيتهاي توليد انبوه از طريق

- تقسيم کار

- تخصص

- موثر بودن جمعي

- افزايش ظرفيت توليد و استفاده از ظرفيتهاي بکار گرفته نشده بنگاه ها

- مديريت شبکه