امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

مفاهیم خوشه

فهرست مطلب

نقش تشكلها در توسعه خوشه هاي كسب و كار

    افزايش رقابت پذيري كلاستر
    نهادينه كردن ارتباطات جمعي
    تعريف نيازهاي عمومي، محدوديتها و فرصتها
    تنظيم روابط افقي بين اعضاء
    تامين اطلاعات در خصوص بازار
    برگزاري كلاسهاي آموزشي
    كمک به دولت در تنطيم قوانين و تدوين مقررات
    نظارت بر قراردادهاي بين بنگاهها
    خريدهاي كلي براي اعضاء
    فروشهاي كلي
    گرفتن سفارشهاي كلي از مشتريهاي با مقياس خريد بالا و تقسيم آن بين اعضاء

نقش نهادها و تشكلهاي حرفه اي در خوشه

    تشكلهاي صنعتي
    تشكلهاي كارگري
    تشكلهاي صادراتي

نقش نهادهاي عمومي پشتيباني اعم از سياسي و اقتصادي

    دولت
    استانها
    بانكها
    شركتهاي بيمه

مراكز خدمات کسب و کار

    مركز خدمات فني و مشاوره
    مركز اطلاع رساني
    مركز مشاوره بازرگاني
    مركز مشاوره مالي و مالياتي
    مركز تحقيق و توسعه
    غيره