امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

مفاهیم خوشه

فهرست مطلب

اهميت خوشه

الف- سهم خوشه از اقتصاد محلي/ منطقه اي
- تعداد واحدها
- سهم از اشتغال منطقه
- سهم از صادرات

ب- مزاياي خوشه
- تكرارپذيري و قابليت گسترش خوشه
- ارتباط با ساير مناطق

ج- مسائل محيطي- اجتماعي
- تاثير بر مسائل اجتماعي
- تاثير بر مسائل زيست محيطي

 كارايي خوشه

الف- آينده توليدات خوشه درسطح ملي وبازار جهاني
ب- بازارهاي اصلي
ج- تهديدات اصلي
د – جاگاه خوشه در منحني عمر
ه- جايگاه خوشه در زنجيره ارزش جهاني

زنجيره ارزش:

زنجيره ارزش عبارت است از مجموعه كامل فعاليتهاي مورد نياز براي اينكه يک محصول از مرحله فكر و تصور تبديل به يك محصول نهايي گرديده و طي مراحلي در دسترس مصرف كننده نهايي قرار گيرد.

طراحي

    - مواد اوليه و منابع آن
    - محصولات واسطه اي
    - توليد و نحوه تقسيم سيستم توليد به زيرسيستمها
    - بازاريابي
    - توزيع
    - پشتيباني
    - مصرف كننده نهايي