امروز شنبه ۰۰/۲/۱۸

مدیریت و توسعه صادرات

 

صاحب امتیاز : شرکت شهرکهاي صنعتی استان قم  

عنوان کتاب : مدیریت و توسعه صادرات

پدیدآورندگان: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی استان قم

ناشر: آیین محمود

ویراستار: ملیکا جعفري

طراح و صفحه آرا: مرضیه نظري

نوبت چاپ: اول- 1393